Historia

Hur har Scen på Bônn kommit till?

För att svara på denna fråga får vi gå tillbaka till 1989 då amatörteaterföreningen Berättarspel i Bohuslän bildades. Föreningen växte fram ur teaterprojekt Bohuslän vars syfte var att under två år bereda mark för en länsteater i Bohuslän. Projektet avslutades med ett stort berättarspel om de nordiska gudasagorna ”Völvans spådom” – i Evja stenbrott.

Stärkta av succén med ”Völvans spådom”, kände man sig mogen att börja med ett nytt projekt. Det blev ”Singoalla” som baserades på Viktor Rydbergs roman. Denna uppsättning liksom den första, stöddes av Bohusläns Teater, Bohuslandstinget, Studieförbund, kommuner m.fl.

Arbetet med att inför varje uppsättning bygga upp och i publikens medvetande etablera en ny spelplats, är ett tungt arbete, som tar alltför mycket tid, energi och koncentration från själva teaterarbetet. Tanken på att finna en fast spelplats tog därför form och det som började som en praktisk lösning växte med tiden till en vision om att skapa en scen för alla.

Stenbrottet

Våren 1992 fann föreningen den aktuella platsen, i ett nedlagt stenbrott strax norr om Hamburgsund. Stenbrottet fick sitt bohuslänska namn Bônn från ordet Botten som var namnet på fastigheten där brottet låg. Här bröts sten fram till 1936 och under slutet av 40-talet tog man tillvara den skrotsten som blivit kvarlämnad.

Projektet Scen på Bônn

Genom ett projektbidrag från landstinget gjordes det möjligt att anlita scenograf Tofte Per Lamberg för att utforma anläggningen.

Efter klarsignal från markägarna blev arrendeavtal och bygglov färdiga hösten 1993. Då inbjöd föreningen intresserade och möjliga finansiärer till ett möte. Mottagandet blev entusiastiskt, viket resulterade i att Bohuslandstinget, Tanums Kommun och Länsstyrelsen tillsammans anslog 700.000 kr till projektet. Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Tanums Kommun med kulturchef Karl-Axel Wikström som projektansvarig.

Arbetsförmedlingen i Tanum, Munkedal och Sotenäs visade sig intresserade att i samarbete med AMU förlägga en kurs i träbyggnadsteknik i anknytning till scenbygget, vilket bidrag till att projektet kunde genomföras.

I början på februari 1994 startade AMU kursen och den 15 februari kunde Tanums kommunalråd Bengt Mattsson, landstingets kulturchef Håkan Persson och ordförande i föreningen Berättarspel i Bohuslän, Gertrud Widerberg inför en ansenlig samling press och inbjudna slå det första släggslaget för en helt unik utomhusscen.

AMU-kursen, med Klas Gustafsson som ledare avslutades i juni. Därefter slutförde Tanums Kommun viss byggnation.

Året därpå, under juni månad 1995, fortsatte ett ALU-lag att bygga på scenen. Bl.a. bryggorna på ömse sidor om scenytan, samt finslipat en del detaljer.

Uppbyggnaden av Scen på Bônn

Arbetsförmedlingen utförde i samarbete med AMU-gruppen en kurs i träbyggnadsteknik. I denna kurs gavs bl.a. en otraditionell utbildning i traditionell timringsteknik. Kursdeltagarna fick där lära sig timringsteknikens grunder och som praktiskt arbete uppföra biljettkiosk och toalettbyggnad.

Resultatet av utbildningen blev en kompetenshöjning av redan yrkesverksamma snickare, inom ett hantverksområde med allt större efterfrågan, där kunskaperna annars riskerar att dö ut.

Scen på Bônn idag

Föreningen Scen på Bônn bildades 1994 – en ideell förening som har till ändamål att främja kulturlivet med utomhusscen som bas och utgångspunkt.

Idag består anläggningen av en byggd läktare med scenplatsen i själva stenbrottet. Framför läktare och scen har en toalettbyggnad och en biljettkiosk uppförts.

I första skedet bestod omklädningsrum och förråd av två baracker.

Under sommaren 1996 byggdes dessa baracker samman till ett litet hus som har fått sin vackra ytterfärg av strykning med järnvitriol. Nu har scenens aktörer fått plats att byta om, sminka sig och duscha och vila.

Invigningen

Invigningen av scenen skedde den 30 juni 1995 med världspremiären av föreställningen ”Vilda Zora”- ett teaterprojekt med Föreningen Berättarspel i Bohuslän och Bohusläns Teater som huvudarrangörer.

Snabbanslutning